เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู Information and Communication Technology for Teachers

ค้นคว้า...หาความรู้

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สมาชิกในกลุ่ม













1. นางสาวศิราพร   ดีเหลือ     (โรส)
รหัสนักศึกษา 574101026
ค.บ.1 ภาษาไทย
















2. นางสาวกาญจนา แพงแก้ว  (กาญ)
รหัสนักศึกษา 574101049
ค.บ.1 ภาษาไทย














3. นายสัตยา   ชมภูปิก     (ต้อง)
รหัสนักศึกษา 574101051
ค.บ.1 ภาษาไทย
















4. นางสาวจิราพร   นันติไหล   (หมิว)
รหัสนักศึกษา 574101066
ค.บ.1 ภาษาไทย















5.นางสาวดารารัตน์   ดำเนิน   (ยุ้ย)
รหัสนักศึกษา 574101070
ค.บ.1 ภาษาไทย













6.นางสาวสุธิดา โคฮุด  (เจน)
รหัสนักศึกษา 574101080
ค.บ.1 ภาษาไทย